အသီးအရြက္မ်ားကို ပိုမိုစားသံုးျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္တိုက္တြန္း

ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနခြဲမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အတြင္း၌ အသီးအရြက္မ်ားကို ပိုမိုစားသံုးျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
အသီးအရြက္မ်ားကို ပိုမိုစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးမႈ တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ရာသီ ဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးေနေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည့္ အသားထုတ္လုပ္မႈ၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ တြင္ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈျမင့္မားသည့္ သစ္ပင္မ်ား၏အခန္းက႑သည္ အဓိကက်သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

NG(Ref; BBC)

About The Author

avatar
CMMD Environmental
Copy link
Powered by Social Snap