PDF

Download for free

PDF

Download for free

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

သစ္ေတာဥပေဒ

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ေသာ သစ္ေတာ ဥပေဒ

Climate Change

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ပံုမွန္အေနအထားရရွိေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း

သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ

ငလွ်င္မ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း

ငလွ်င္ဆိုသည္မွာ ကမၻာ႕ ေျမထုခ်ပ္မ်ား ေရြ႕ေမ်ာျခင္း၊ က်ဳိးျပတ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္ျခင္းစေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေျမလႊာတုန္ခါမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုတုန္ခါမႈကို ေျမျပင္တစ္ေလ်ာက္ ယိမ္းထိုး လႈပ္ရွားသည့္ လိႈင္းအသြင္ျဖင့္ ခံစားသိရွိၾကသည္။ ငလွ်င္သည္ သိသာရံုအဆင့္မွ ဖ်က္ဆီးအားျပင္းေသာ ကပ္ဆိုးႀကီးမ်ား အဆင့္ထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္။ ငလွ်င္မည္မွ်လႈပ္မည္ကို ႀကိဳ၍ မသိႏိုင္၊ ေန႕၊ ည အခ်ိန္ကာလမေရြး လႈပ္တက္သည္။

Myanmar Climate Change Strategy (2018-2030)

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conseervation (MONREC) acknowledges the important contribution made by all members of the Programme Steering Committee of the Myanmar Climate Change Alliance (MCCA) for their guidance and all members of the MCCA’s Technical Working Group (TWG) for their contribution in formulation this strategy…

ျမန္မာနိုင္ငံရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုဆိုင္ရာ မူဝါဒ (ျမန္မာ - အဂၤလိပ္)

Copy link
Powered by Social Snap